Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Bùi Tuấn Anh)

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2016-2021 (đ/c Bùi Tuấn Anh)

Bài viết liên quan