Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019

Các thầy cô xem chi tiết tại phần nội dung

                                                                      

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1

NĂM HỌC: 2018– 2019

THỨ

LỚP

 

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

 

1A1

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

 

 

Thể dục Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Âm nhạc

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

H.Đ.T.T

 

S.H.S

TiếngViệt

TiếngViệt

Toán

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

TN - XH

Đạo đức

T.Việt TH

Toán TH

 

Ngoại ngữ

Toán

Tập viết

T.Việt TH

 

S.H.C.M

 

 

 

Ngoại ngữ

Toán TH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A2

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

TN - XH

Đạo đức

T.Việt TH

Toán TH

 

Thể dục Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Âm nhạc

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt ToánTH

H.Đ.T.T

 

Toán

S.H.S

TiếngViệt

TiếngViệt

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Ngoại ngữ

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

Tập viết

Toán

Thủ công

T.Việt TH

 

S.H.C.M

 

 

 

Toán

Ngoại ngữ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A3

 

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

T.Việt TH

 

 

Thể dục Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Âm nhạc

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

Tập viết

 

 

Thủ công

Toán TH

Ngoại ngữ

S.H.S

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

 

TN - XH

Đạo đức

T.Việt TH

Toán TH

S.H.C.M

 

 

 

TiếngViệt

TiếngViệt

Ngoại ngữ

H.Đ.T.T

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1

NĂM HỌC: 2018– 2019

 

 

 

 

 

1A4

 

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

H.Đ.T.T

 

 

Thể dục Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Âm nhạc

 

 

TN - XH

Đạo đức

T.Việt TH

Toán TH

 

TiếngViệt

TiếngViệt

S.H.S

Ngoại ngữ

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Toán TH

 

 

 

Toán

Tập viết

T.Việt TH

Thủ công

 

 

S.H.C.M

 

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

1A5

 

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

 

Mĩ thuật

Âm nhạc

Thể dục S.H.S

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

H.Đ.T.T

 

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Thủ công

 

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

TiếngViệt

TiếngViệt

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán TH

Thể dục

 

 

 

Tập viết

Ngoại ngữ

T.Việt TH

Toán

 

S.H.C.M

 

 

 

TN - XH

Đạo đức

T.Việt TH

Toán TH

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3

NĂM HỌC: 2018 – 2019

 

THỨ

LỚP

 

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

3A1

 

 

 

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

T.Đọc K.C

Toán

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Chính tả

Tập viết Toán

Toán TH

 

Ngoại ngữ

Âm nhạc

TN – XH

Thể dục

 

Đạo đức

Tập làm văn

Toán

H.Đ.T.T

Chiều

 

1

2

3

4

 

Ngoại ngữ

TN – XH

Mĩ thuật Âm nhạc

 

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

T.Việt TH

 

 

S.H.C.M

 

L.Từ & câu

T.Việt TH Toán

Thủ công

 

 

 

3A2

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

T.Đọc K.C

Toán

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Chính tả

Tập viết Toán

Toán TH

 

Ngoại ngữ

Âm nhạc

TN – XH

Thể dục

 

Tập làm văn

Đạo đức

Toán

H.Đ.T.T

Chiều

 

1

2

3

4

 

Ngoại ngữ

TN – XH

Mĩ thuật Âm nhạc

 

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

T.Việt TH

 

 

S.H.C.M

 

L.Từ & câu

T.Việt TH Toán

Thủ công

 

 

 

 

 

 

 

3A3

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

T.Đọc K.C

Toán

 

Tập đọc

Chính tả

Toán

T.Việt TH

 

Chính tả

Tập viết Toán

Toán TH

 

Ngoại ngữ

Âm nhạc

TN – XH

Thể dục

 

Tập làm văn

Toán

Đạo đức

H.Đ.T.T

Chiều

 

1

2

3

4

 

Ngoại ngữ

TN – XH

Mĩ thuật Âm nhạc

 

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

 

S.H.C.M

 

L.Từ & câu

T.Việt TH Toán

Thủ công

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4

NĂM HỌC: 2018 - 2018

 

THỨ

LỚP

 

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

 

 

4A1

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Đạo đức

 

 

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

Ngoại ngữ

Tập làm văn

Toán

Kể chuyện

 

 

Tập làm văn

Chính tả

Toán

Kĩ thuật

 

 

Âm nhạc

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

Thể dục

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Địa lý

Lịch sử Khoa học

Khoa học

 

S.H. C.M

 

L.Từ & câu

T.ViệtTH Toán

HĐTT

 

 

 

 

 

 

 

4A2

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Đạo đức

 

 

Địa lý

Lịch sử Khoa học

Khoa học

 

Tập làm văn

Ngoại ngữ

Toán

Kể chuyện

 

 

Tập làm văn

Chính tả

Toán

Kĩ thuật

 

 

Âm nhạc

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

Thể dục

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

 

S.H. C.M

 

L.Từ & câu

T.ViệtTH Toán

HĐTT

 

 

 

 

 

 

4A3

Sáng

 

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Đạo đức

 

 

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

Tập làm văn

Kể chuyện

Ngoại ngữ

Toán

 

 

Tập làm văn

Chính tả

Toán

Kĩ thuật

 

 

Âm nhạc

Mĩ thuật

Ngoại ngữ

Thể dục

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

L.Từ & câu

T.ViệtTH Toán

HĐTT

 

S.H. C.M

 

Địa lý

Lịch sử Khoa học

Khoa học

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5

NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỨ

LỚP

 

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

5A1

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

Ngoại ngữ

Tập làm văn

Toán

T.ViệtTH

 

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

Đạo đức

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Tập làm văn

Kĩ thuật

Toán

HĐTT

 

Chiều

1

2

3

4

Lịch sử

Địa lý

Khoa học

Khoa học

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật Ngoại ngữ

 

 

 

S.H.C.M

 

Chính tả

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

 

 

 

 

5A2

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

Tập làm văn

Ngoại ngữ

Toán

T.ViệtTH

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

Tập làm văn

Toán

Kĩ thuật

HĐTT

Chiều

1

2

3

4

Chính tả

L.Từ & câu

Toán

Đạo đức

 

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật Ngoại ngữ

 

 

S.H.C.M

 

Lịch sử

Địa lý

Khoa học

Khoa học

 

 

 

 

 

 

5A3

 

 

Sáng

1

2

3

4

 

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

Tập làm văn

Toán

Ngoại ngữ

T.ViệtTH

 

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

Tập làm văn

Toán

Kĩ thuật

HĐTT

 

Lịch sử

Địa lý

Khoa học

Khoa học

Chiều

1

2

3

4

Chính tả

L.Từ & câu

Toán

Đạo đức

 

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật Ngoại ngữ

 

 

 

S.H.C.M

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

 

5A4

 

 

Sáng

1

2

3

4

Chào cờ

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

Tập làm văn

Toán

T.ViệtTH

Ngoại ngữ

 

Lịch sử

Địa lý

Khoa học

Khoa học

Tập đọc

L.Từ & câu

Toán

ToánTH

 

Tập làm văn

Toán

Kĩ thuật

HĐTT

 

Chiều

1

2

3

4

Chính tả

L.Từ & câu

Toán

Đạo đức

 

Âm nhạc

Thể dục

Mĩ thuật Ngoại ngữ

 

 

 

S.H.C.M

 

T.Học

T.Học

Ngoại ngữ

Ngoại ngữ

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2

NĂM HỌC: 2018- 2019

LỚP

BUỔI

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

 

 

2A1

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

 

Chào cờ

Đạo đức

Tập đọc

Tập đọc

 

 

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

 

 

GDKNS

Tập đọc

Toán

T.Việt TH

 

 

TN - XH

Chính tả

Kể chuyện

Toán

 

 

Tập làm văn Tập viết

Toán

H.Đ.T.T

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Chính tả

Toán

Toán TH

Thể dục

 

 

L.Từ & câu

T.Việt TH

Ngoại ngữ

Toán

 

 

 

S.H.C.M

 

 

S.H.S

Mĩ thuật

Thủ công

Ngoại ngữ

 

 

2A2

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

 

Chào cờ

Tập đọc

Đạo đức

Tập đọc

 

 

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

 

 

Tập đọc

GDKNS

Toán

T.Việt TH

 

 

Chính tả

TN - XH

Kể chuyện

Toán

 

 

Tập làm văn Tập viết

Toán

H.Đ.T.T

 

Chiều

 

1

2

3

4

 

Chính tả

Toán

Toán TH

Thể dục

 

 

L.Từ & câu

T.Việt TH

Toán

Ngoại ngữ

 

 

 

S.H.C.M

 

 

S.H.S

Mĩ thuật

Thủ công

Ngoại ngữ

 

 

2A3

 

 

Sáng

 

1

2

3

4

 

 

Chào cờ

Tập đọc

Tập đọc

Đạo đức

 

 

Ngoại ngữ

Mĩ thuật

Thể dục

Âm nhạc

 

 

Tập đọc

Toán

GDKNS

T.Việt TH

 

 

Chính tả

Kể chuyện

TN - XH

Toán

 

 

Tập làm văn

Toán

Ngoại ngữ

H.Đ.T.T

 

Chiều

 

1

2

3

4

Chính tả

Toán

Toán TH

Thể dục

 

 

L.Từ & câu

Tập viết Toán

T.Việt TH

 

 

 

 

S.H.C.M

 

 

S.H.S

Mĩ thuật

Thủ công

Ngoại ngữ

 

 

 

 

Bài viết liên quan