Vũ điệu TOCA TOCA, cảm xúc tích cực của cô và trò trường MN Tây Ninh.