Kế hoạch thực hiện Công tác Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 314/PGDĐT ngày 03/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục như sau:

Bài viết liên quan